Idea i cele

 

 • Wspieramy rozwój europejskiej kultury pamięci z poszanowaniem narodowych wrażliwości poprzez opartą na dialogu pogłębioną refleksję nad historią minionego stulecia, zarówno nad tym, co tragiczne i trudne, jak i tym, co budujące i wzniosłe.
 • Dążymy do stworzenia sieci instytucji zajmujących się dziejami XX wieku, która prowadzić będzie dyskurs historyczny uwzględniający różne narracje i wrażliwości w poszczególnych krajach.
 • Tworzymy możliwości konfrontowania narodowych obrazów historii, tak by mogły się one wzajemnie uzupełniać, a tym samym przyczyniać się do budowania wzajemnego szacunku i lepszego zrozumienia współczesnych Europejczyków.
 • Poszukujemy płaszczyzn porozumienia, aby obecne i przyszłe pokolenia mogły z historii XX wieku czerpać wiedzę i doświadczenie.
 • Zmierzamy do zwiększenia liczby krajów członkowskich Sieci.

 

Pola działania

Sieć realizuje projekty własne oraz wspiera merytorycznie i finansowo działania instytucji, organizacji pozarządowych oraz ośrodków naukowych zajmujących się tematyką pamięci. Swoje cele osiągamy poprzez takie działania, jak:

 • Organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów naukowych;
 • Realizację projektów kulturalnych np. wystaw, pokazów, przeglądów filmowych;
 • Wydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz tłumaczenie istniejących prac;
 • Koprodukcję filmów oraz audycji telewizyjnych i radiowych;
 • Wspieranie badań naukowych;
 • Popularyzowanie wiedzy historycznej w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

 


Dowiedz się więcej:

>> Krótka historia Sieci

>> Główne zagadnienia tematyczne

>> Gremia ESPS

>> Biuro ESPS

Guidelines for international discourse on history and memory:

Join the Signatories

 

HISTORY
OF ENRS

how it started

© ENRS 2011-2018 | Design: m.jurko | Code: feb