Gremia ESPS

Komitet Sterujący 

Komitet Sterujący jest najwyższym gremium decyzyjnym ESPS. W jego skład wchodzą nominowani przez ministrów kultury (lub ich odpowiedników) koordynatorzy ESPS. Z reguły każdy kraj reprezentowany jest przez jedną osobę, w wyjątkowych przypadkach mogą być to dwie osoby, ale przy podejmowaniu decyzji, jeśli dochodzi do głosowania,  dysponują one w sumie jednym głosem. Komitet Sterujący decyduje o strategii i o projektach realizowanych przez Sieć. 

Obecnie w jego skład wchodzą:

prof. Jan Rydel, Polska (przewodniczący Komitetu Sterującego)

dr Florin Abraham, Rumunia

dr Réka Földváryné Kiss, Węgry

dr Ján Pálffy, Słowacja (po angielsku)

prof. Matthias Weber, Niemcy

 

Komitet Doradczy

Komitet Doradczy składa się z wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki z krajów członkowskich ESPS oraz krajów, które nie zdecydowały się jeszcze na pełne członkostwo w ESPS, ale są gotowe uczestniczyć w jej budowaniu. Podstawowe zadania Komitetu Doradczgo to formułowanie sugestii dotyczących ogólnych kierunków rozwoju ESPS w średniej i długiej perspektywie czasowej oraz reprezentowanie Sieci na zewnątrz, w poszczególnych krajach Sieci oraz na arenie międzynarodowej.

Członkowie: 

Markus Meckel, Niemcy (przewodniczący Komitetu Doradczego)

Ján Budaj, Słowacja

dr Stephan Eisel, Niemcy

prof. Josef Höchtl, Austria (obserwator)

prof. Gen. Mihail E. Ionescu, Rumunia

Sandra Kalniete, Łotwa (obserwator)

Robert Kostro, Polska

dr Zoltán Maruzsa, Węgry

prof. Marcela Sălăgean, Rumunia

Gentiana Sula, Albania (obserwator)

prof. László Szarka, Węgry

prof. Kazimierz Michał Ujazdowski, Polska

 

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest gremium doradczym, złożonym z uznanych naukowców z dziedziny historii i nauk społecznych. Do głównych zadań Rady Naukowej należy formułowanie sugestii dotyczących kierunków badań i form aktywności naukowej ESPS, recenzowanie projektów o charakterze naukowym, reprezentowanie ESPS podczas konferencji, kongresów i narad naukowych, a także ewaluacja działalności naukowej ESPS. 

Członkowie: 

prof. Attila Pók, Węgry (przewodniczący Rady Naukowej)

prof. Peter Haslinger, Niemcy

prof. Constantin Hlihor, Rumunia

Viliam Jablonický, Słowacja

prof. Csaba Gy. Kiss, Węgry 

prof. Róbert Letz, Słowacja

prof. Andrzej Nowak, Polska

prof. Dariusz Stola, Polska

acad. Răzvan Theodorescu, Rumunia

prof. Stefan Troebst, Niemcy

dr Oldřich Tůma, Czechy (obserwator)

 


Dowiedz się więcej:

>> Idea i cele

>> Krótka historia Sieci

>> Główne zagadnienia tematyczne

>> Biuro ESPS

© ENRS 2011-2018 | Design: m.jurko | Code: feb