Ciele a úlohy

 

Poslanie

 • Podporujeme rozvoj európskej kultúry pamäte pomocou prehĺbenej reflexie o histórii minulého storočia s úctou k citlivým národným otázkam, založenej na dialógu s tým, čo bolo tragické a ťažké, ako aj s tým, čo je konštruktívne a povznášajúce.
 • Snažíme sa utvoriť sieť inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami XX. storočia, ktorá bude realizovať historickú diskusiu zohľadňujúcu rôzne narácie a senzitivitu v jednotlivých štátoch.
 • Tvoríme možnosti konfrontovania národných obrazov histórie tak, aby sa mohli vzájomne doplňovať, a tým sa pričiňovať k utváraniu vzájomnej úcty a lepšieho pochopenia súčasných Európanov.
 • Hľadáme spoločný priestor pochopenia, aby súčasné a budúce pokolenia mohli z dejín XX. storočia čerpať znalosti a skúsenosti.
 • Snažíme sa zvyšovať počet členských štátov siete.

 

Oblasti pôsobenia

Sieť realizuje vlastné projekty a podporuje meritórne a finančne pôsobenia inštitúcií, mimovládnych organizácií a vedeckých stredísk zaoberajúcich sa tematikou pamäte. Svoje ciele dosahujeme prostredníctvom takých činností ako:

 • Organizovanie konferencií, sympózií, seminárov a a vedeckých workshopov;
 • Realizovanie kultúrnych projektov ako napr. výstavy, predstavenia, filmové prehliadky;
 • Vydávanie vedeckých a populárnovedeckých publikácií a prekladov vykonaných prác;
 • Koprodukcie filmov a televíznych a rozhlasových programov;
 • Podporovanie vedeckých výskumov;
 • Popularizovanie historických poznatkov v tradičných a elektronických médiách.

 


Dozveď sa viac:

>> Hlavné tematické úlohy

>> Krátka histórie Siete

>> Grémiá

>> Kancelária ESPS

Guidelines for international discourse on history and memory:

Join the Signatories

 

HISTORY
OF ENRS

how it started

© ENRS 2011-2018 | Design: m.jurko | Code: feb