prof. Peter Haslinger

prof. Peter Haslinger

prof. Peter Haslinger

Historyk, slawista i hungarysta. Od 2007 roku jest dyrektorem Instytutu Herdera w Marburgu. Jest również profesorem historii Europy Środkowej i Wschodniej w Instytucie Historii na Uniwersytecie Justusa Liebiega w Gießen oraz w interdyscyplinarnym Centrum Europy Wschodniej w Gießen. Od 2014 roku związany również z Imre Kertész Kolleg w Jenie. Jest wiceprzewodniczącym rady doradczej Instytutu Georga Eckerta ds. Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami. W 2012 roku został oznaczony medalem z okazji dwusetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Do jego najważniejszych publikacji należą: Nation und Territorium im tschechischen politischen Diskurs 1880-1938 (Naród i terytorium w dyskursie polsko-czeskim w latach 1880-1938), Hundert Jahre Nachbarschaft. Die Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn 1895-1994 (Sto lat sąsiedztwa. Relacje austriacko-węgierskie w latach 1895-1994), Der ungarische Revisionismus und das Burgenland 1922-1932 (Niemiecki rewizjonizm a Burgenland w latach 1922-1932).

Członek Rady Naukowej ESPS od 2014 r.