Accessibility Statement of the European Network Remembrance and Solidarity


  The Institue of European Network Remembrance and Solidarity is commited to making its website accessible, in accordance with the provisions of the Act of 4 April 2019 on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities. This accessibility statement applies to a website European Network Remembrance and Solidarity.

  •  •   The date of the publication of the website:
  •  •   The date of the last major update:


  Compliance status

  The website is partially compliant with the Act on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities due to the non-compliances and exemptions listed below.

  Non-accessible content

  •  •   some images and graphics lack alternative texts
  •  •   the structure of headings is incorrect
  •  •   there are problems with the content contrast
  •  •   there is no visible keyboard focus
  •  •   it is not possible to use the website with only the keyboard
  •  •   there are errors in language declarations
  •  •   some form fields lack lables
  •  •   there are errors in HTML/CSS validation

  Preparation of this accessibility statement

  •  •   This statement was prepared on:
  •  •   The statement was last reviewed on:

  This statement was prepared on the basis of an outside party audit. The audit was conducted by Utilitia sp. z o.o..


  Feedback and contact information

  • The person responsible for examining comments and motions: Marianna Sadownik.
  • E-mail: dostepnosc@enrs.eu
  • Telefon: 223957600

  Everybody has the right to:

  •  •   submit comments regarding the digital accessibility of the website or its element,
  •  •   make a digital accessibility request regarding the website or its element,
  •  •   request for inaccessible information to be made accessible in a different form.

  The request must include:

  •  •   contact details of the requesting person,
  •  •   a clear indication of which website or website’s part the request concerns,
  •  •   an indication of the preferred form in which the information is to be made accessible, if the request concerns making the content accessible in an alternative form.

  The request should be examined immediately, no later than within 7 days. If making the information accessible or providing an alternative form of access is impossible in this period, it is extended to two months from the date of the request.


  Complaints and appeals

  You may submit a complaint to the supervisory authority for failure to meet these deadlines or for the refusal to fulfil the request. You can do it by post or by e-mail to the address:

  • Supervisory authority: Director of the Institute European Network Remembrance and Solidarity
  • Adress: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
  • E-mail: office@enrs.eu
  • Phone number: 223957600

  You can also submit a complaint to the Commissioner for Human Rights .


  Architectural accessibility

  Institute European Network Remembrance and Solidarity, ul. Zielna 37, Building A, 2 floor, 00-108 Warszawa.

  There are two entrances to the building: one from ul. Zielna, marked with A and one from ul. Bagno, marked with B. Stairs lead to both entrances. By the stairs to the entrance B there is an accessibility ramp. In front of the building by the entrance B there is one parking space for persons with disabilities.

  The entrance B, from ul. Bagno, is for the guests.

  The reception desk is situated on the left hand side from the entrance B.

  There are two elevators for people in wheelchairs that go to the second floor, where the ENRS office is located. The corridors, passages and rooms of the ENRS office are adapted to the needs of people in a wheelchair with an assistant.

  The toilet has no facilities for people with disabilities.

  You can enter the building and all the rooms with an assistance dog and a guide dog.

  There are no induction loops in the ENRS office.

  There are no Braille markings in the building nor contrast or magnified markings for blind and visually impaired people.  Deklaracja dostępności Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność


  Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej European Network Remembrance and Solidarity.

  •  •   Data publikacji strony internetowej:
  •  •   Data ostatniej istotnej aktualizacji:


  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  •  •   brak tekstów alternatywnych dla części zdjęć i grafik
  •  •   nieprawidłowa struktura nagłówków
  •  •   problemy z kontrastem treści
  •  •   brak widocznego focusa klawiatury
  •  •   brak możliwości obsługi strony wyłącznie przy użyciu klawiatury
  •  •   błędy w deklaracjach języka
  •  •   brak etykiet dla niektórych pól formularzy
  •  •   błędy walidacji HTML/CSS

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  •  •   Deklarację sporządzono dnia:
  •  •   Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Utilitia sp. z o.o..


  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marianna Sadownik.
  • E-mail: dostepnosc@enrs.eu
  • Telefon: 223957600

  Każdy ma prawo:

  •  •   zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  •  •   zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  •  •   wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  •  •   dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  •  •   wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  •  •   wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność
  • Adres: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
  • E-mail: office@enrs.eu
  • Telefon: 223957600

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


  Dostępność architektoniczna

  Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, ul. Zielna 37, Budynek A, 2 piętro, 00-108 Warszawa.

  Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Zielnej oznaczone literą A i od ulicy Bagno oznaczone literą B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia B znajduje się rampa podjazdowa. Przed budynkiem od strony wejścia B wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Dla gości przeznaczone jest wejście B, od ulicy Bagno.

  Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia B.

  Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są 2 (dwie) windy zapewniające dotarcie na 2 piętro do siedziby IESPS. Korytarze, przejścia oraz pomieszczenia siedziby IESPS są przystosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim z asystentem.

  Toaleta nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W siedzibie IESPS nie ma pętli indukcyjnych.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.