cover image of Zrozumieć Pamięć: Między reportażem a nauką project

  Zrozumieć Pamięć: Między reportażem a nauką

  To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing

  Event in Polish [Polish version below]

  30 January 2024, 6 PM
  The discussion will take place at the Dom Spotkań z Historią in Warsaw and will be transmitted online.
  The event will also be translated into Polish Sign Language.


  Participants:
  Joanna Kuciel-Frydryszak, Chłopki. Opowieść o naszych babkach
  Ewelina Szpak, Mentalność ludności wiejskiej w PRL.
  Studium zmian
  Moderator: Małgorzaty Pakier


  How do journalistic narratives influence memory, and how do conceptual tools developed by social history influence memory? In the famous book "Chłopki", Joanna Kuciel-Frydryszak reaches back to sources from the past to tell many contemporary readers the story of their grandmothers and great-grandmothers, their everyday life, fears and desire for change. This story echoes a social debate that is also important from today's perspective. In an insightful work on the rural population in the Polish People's Republic, historian Ewelina Szpak examines the reaction of the rural community to change, critically using the scientific concept of mentality. She is interested in areas of life such as politics, work, free time, neighborhood, hygiene and religiosity. Both books look at the old world with an extremely sensitive eye and open different perspectives for contemporary identities.


  Prof. Ewelina Szpak’s book is available to download here:
  Download PDF


  Joanna Kuciel-Frydryszak is a journalist and writer, a graduate of Polish Philology at the University of Wrocław, author of publications such as „Służących do wszystkiego” (Servants for everything), or „Iłły. Opowieści o Kazimierze Iłłakowiczównie” (Iłła. Stories about Kazimierz Iłłakowiczówna).
  Ph.D. Ewelina Szpak works at the Institute of History Polish Academy of Sciences and the European Network Remembrance and Solidarity, and is a social historian specializing in health and rural areas.
  Ph.D. Małgorzata Pakier
   is head of the academic departament at the European Network Remembrance and Solidarity, co-creator of the Genealogies of Memory project and a graduate of the Polish School of Reportage.  ___________________________

  30 stycznia 2024, godz. 18.00
  Wydarzenie odbędzie się w Domu Spotkań z Historią w Warszawie z transmisją online.
  Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy. 


  Wystąpią:
  Joanna Kuciel-Frydryszak, Chłopki. Opowieść o naszych babkach
  Ewelina Szpak, Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian

  Prowadzenie: Małgorzata Pakier


  Jak rozumieć zwrot ludowy w kontekście przemian polskiej pamięci? Jak wpływa na pamięć narracja reporterska, a jak robią to narzędzia pojęciowe wypracowane przez historię społeczną? W głośnej książce „Chłopki” Joanna Kuciel-Frydryszak sięga do źródeł z przeszłości, by opowiedzieć wielu współczesnym czytelniczkom i czytelnikom historię ich babek i prababek, ich codzienności, obawach i pragnieniu zmiany. W opowieści tej słychać echo debaty społecznej ważnej także z perspektywy dzisiejszej. We wnikliwej pracy o ludności wiejskiej w PRL historyczka Ewelina Szpak bada reakcję społeczności wiejskiej na zmianę, krytycznie posługując się naukowym pojęciem mentalności. Interesują ją przy tym takie obszary życia, jak polityka, praca, czas wolny, sąsiedztwo, higiena, czy religijność. Obie książki patrzą na dawny świat okiem niezwykle wrażliwym i otwierają inne perspektywy dla współczesnych tożsamości.


  Książka prof. Eweliny Szpak dostępna jest do pobrania:
  Pobierz PDF


  Joanna Kuciel-Frydryszak jest dziennikarką i pisarką, absolwentką Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, autorką m.in. „Służących do wszystkiego”, czy „Iłły. Opowieści o Kazimierze Iłłakowiczównie”.
  Dr hab. Ewelina Szpak pracuje w Instytucie Historycznym Polskiej Akademii Nauk i Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, jest historyczką społeczną specjalizującą się w tematyce zdrowia i wsi.

  Dr Małgorzata Pakier
   kieruje działem naukowym w Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, jest współtwórczynią projektu Genealogie Pamięci i absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu.

  Read more about the project

  The series of discussions “To Understand Memory” consists of five conversations between historians and reporters. To read more click here

  Cykl dyskusji „Zrozumieć pamięć” składa się z pięciu rozmów historyków i reporterów. Aby przeczytać więcej kliknij tutaj

  Partners

   

  Organisers

  logo of ENRS

  logo of Dom Spotkań z Historią


  Partners

  logo of Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną UW


  ENRS is funded by:

  logo of PL ministry 2023 NEW LOGO
  logo of DE Ministry

  logo of HU ministry 2023 NEW LOGO
  logo of SL Ministry

  logo of RO Ministry   
  logo of EU Disclaimer