cover image of Zrozumieć Pamięć: Między reportażem a nauką project

  Zrozumieć Pamięć: Między reportażem a nauką

  To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing

  Event in Polish [Polish version below]

  24 October 2023, 6 PM
  The discussion will take place at the Dom Spotkań z Historią in Warsaw and will be transmitted online.

  Participants:
  Filip Springer, Mein Gott, jak pięknie
  Małgorzata Praczyk, Pamięć społeczna we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych”
  Moderator: Małgorzaty Pakier

  In his latest book Mein Gott, jak pięknie reporter and photographer Filip Springer looks at the history and landscape of the former eastern provinces of Prussia, and today's western areas of Poland, as a story about the Anthropocene - reaching back to the times of the industrial revolution, and then to the period of World War II and post-war, into modern times. For researcher Małgorzata Praczyk, the natural environment gains decisive importance as the content and frame of memory of post-war displaced persons and settlers in the "Recovered Territories". Both books can be considered a voice for incorporating the environmental perspective into contemporary historical awareness, although Praczyk and Springer define the human-nature relationship in the context of history and memory differently.

  Ph.D. Małgorzata Praczyk works at the Faculty of History of the University of Adam Mickiewicz in Poznań and deal with the phenomenon of the 19th and 20th centuries, environmental experience and memory research.
  Filip Springer is a reporter, journalist and photographer, author of several books, including the Miedzianka award. History of disappearance; he is also a co-founder of the School of Ecopoetics at the Institute of Reportage.
  Ph.D. Małgorzata Pakier is head of the academic departament at the European Network Remembrance and Solidarity, co-creator of the Genealogies of Memory project and a graduate of the Polish School of Reportage.

  ___________________________

  24 października 2023, godz. 18.00
  Wydarzenie odbędzie się w Domu Spotkań z Historią w Warszawie z transmisją online.

  Wystąpią:
  Filip Springer, Mein Gott, jak pięknie
  Małgorzata Praczyk, Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych”
  Prowadzenie: Małgorzata Pakier

  W swojej najnowszej książce Mein Gott, jak pięknie reporter i fotograf Filip Springer patrzy na historię i krajobraz dawnych wschodnich prowincji Prus, a dzisiejszych zachodnich terenów Polski jako na opowieść o antropocenie – sięgając do czasów rewolucji przemysłowej, a następnie do okresu drugiej wojny światowej i powojnia, aż po czasy współczesne. U badaczki Małgorzaty Praczyk środowisko przyrodnicze zyskuje decydujące znaczenie jako treść oraz rama pamięci powojennych przesiedleńców i osadników na „Ziemiach Odzyskanych”. Obie książki można uznać za głos za włączeniem perspektywy środowiskowej do współczesnej świadomości historycznej, choć Praczyk i Springer różnie definiują relację człowiek-natura w kontekście historii i pamięci.

  Dr hab. Małgorzata Praczyk pracuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i zajmuje się historią XIX i XX wieku, historią środowiskową i badaniami pamięci.
  Filip Springer jest reporterem, dziennikarzem i fotografem, autorem kilkunastu książek, w tym wielokrotnie nagradzanej Miedzianki. Historii znikania; jest też współtwórcą Szkoły Ekopoetyki w Instytucie Reportażu.
  Dr Małgorzata Pakier kieruje działem naukowym w Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, jest współtwórczynią projektu Genealogie Pamięci i absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu.
   

  Read more about the project

  The series of discussions “To Understand Memory” consists of five conversations between historians and reporters. To read more click here

  Cykl dyskusji „Zrozumieć pamięć” składa się z pięciu rozmów historyków i reporterów. Aby przeczytać więcej kliknij tutaj

  Partners

  Organisers

  logo of ENRS

  logo of Dom Spotkań z Historią


  Partners

  logo of Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną UW


  ENRS is funded by:

  logo of PL ministry 2023 NEW LOGO
  logo of DE Ministry

  logo of HU ministry 2023 NEW LOGO
  logo of SL Ministry

  logo of RO Ministry



   
  logo of EU Disclaimer