Polski

Administrowanie Danymi Osobowymi: e-mail

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119), przypominamy podstawowe informacje dotyczące Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność oraz Fundacji Europejska Sieć „Pamięć i Solidarność”, jako odrębnych administratorów Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu (dalej zwanymi „Danymi Osobowymi”) jest państwowa instytucja kultury Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, działająca na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 90/2015; NIP 701-045-62-60 (dalej zwana „Instytutem”). Może się Pan/Pani skontaktować z Instytutem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: office@enrs.eu.

2. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest również Fundacja Europejska Sieć „Pamięć i Solidarność” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000242090; NIP 701-039-07-62 (dalej zwana „Fundacją”). Może się Pan/Pani skontaktować z Fundacją za pośrednictwem następującego adresu e-mail: foundation@enrs.eu.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych powołanego przez Instytut są następujące: Adam Barbasiewicz: iod.enrs@enrs.eu

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych powołanego przez Fundację są następujące: Adam Barbasiewicz: iod.enrs@enrs.eu

5. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Instytut i Fundację zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), a począwszy od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”, w celu podejmowania lub kontynuowania podjętej przez Pana/Panią oraz Instytut lub Fundację współpracy, kontaktowania się z Panem/Panią w sprawach związanych z działalnością Instytutu lub Fundacji, a także prowadzenia innego rodzaju dozwolonych działań.

6. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 pkt a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, lub

b) art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Instytut lub Fundację lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; przez prawnie uzasadnione interesy rozumie się podejmowanie lub kontynuowanie podjętej przez Pana/Panią oraz Instytut lub Fundację współpracy, kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach związanych z działalnością Instytutu lub Fundacji, a także prowadzenie innego rodzaju dozwolonych działań.

7. Odbiorcami Pana/Pani Danych Osobowych będą następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług technicznych (w tym m.in. telekomunikacyjnych, hostingowych, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane, podmioty oferujące usługi związane z prowadzeniem działań przez Internet w tym m.in. FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie), przy pomocy których Instytut lub Fundacja prowadzą swoją działalność.

8. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu gdy wyrazi Pan/Pani sprzeciw odnośnie co do dalszego przetwarzania Pana/Pani danych przez Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność i Fundacji Europejska Sieć „Pamięć i Solidarność” w celach wskazanych w pkt 5 powyżej, a nie będą istnieć żadne inne podstawy do dalszego ich przetwarzania.

9. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Instytutu i Fundacji dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, w tym uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia dostarczonych przez Pana/Panią danych.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków gdy zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją i przetwarzanie: a) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, lub b) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w tym gdy dochodzi do profilowania na podstawach wymienionych w pkt a) lub b) powyżej. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych przysługuje Panu/Pani również w przypadku gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią Pana/Pani Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Sprzeciw, o którym mowa w niniejszym punkcie, może być przesłany przez Pana/Panią na następujący adres e-mail: ado.enrs@enrs.eu

11. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi GIODO, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pana Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

12. Podanie Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi nam kontakt z Panem/Panią.

13. Wobec Pana/Pani osoby nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.