cover image of Zrozumieć Pamięć: Między reportażem a nauką project

  Zrozumieć Pamięć: Między reportażem a nauką

  To Understand Memory: Between Academic and Literary Writing

  Event in Polish [Polish version below]

  13 February 2024, 6 PM
  The discussion will take place at the Dom Spotkań z Historią in Warsaw and will be transmitted online.
  The event will also be translated into Polish Sign Language.


  Participants:
  Ziemowit Szczerek, Wymyślone miasto Lwów
  Łukasz Bukowiecki, Muzea-preteksty. Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne wobec negatywnego dziedzictwa w Warszawie
  Moderator
  : Małgorzaty Pakier


  In his personal reportage Wymyślone miasto Lwów (The Invented City of Lviv), Ziemowit Szczerek describes a city that is well-known, but at the same time mysterious, changing and multidimensional. The difficult history – and present – of Lviv is a starting point for a conversation about the identity of the city and the identity of its inhabitants.

  In the award-winning work Muzea-preteksty… (Museums-pretence…) Łukasz Bukowiecki explores Warsaw and what could have been there. He takes us on a walk in the footsteps of non-existent museums and tells us about Warsaw's past from the point of view of buildings that illustrate the city's experiences.
  Szczerek and Bukowiecki focus on semi-legendary, (non)existent and (non)transformed places in the context of multi-layered heritage: from ancient Polish or Russian history, through World War II and communism, to modern times. How do the city's memory and oblivion appear in journalistic narratives, and how do they describe them using conceptual tools developed by cultural studies? How do these two genres intertwine and why is the city a suitable topic for such a transdisciplinary meeting?


  Ziemowit Szczerek is a journalist, translator and writer, author of, among others, Przyjdzie Mordor i nas zje, is interested in Central and Eastern Europe.

  Dr. Łukasz Bukowiecki is a museum historian, cultural sociologist and cultural expert, interested in the protection of cultural heritage, social memory practices and the circulation of urban imaginations.
  Ph.D. Małgorzata Pakier is head of the academic department at the European Network Remembrance and Solidarity, co-creator of the Genealogies of Memory project and a graduate of the Polish School of Reportage.


  ___________________________

  13 lutego 2024, godz. 18.00
  Wydarzenie odbędzie się w Domu Spotkań z Historią w Warszawie z transmisją online.
  Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy. 


  Wystąpią:
  Ziemowit Szczerek, Wymyślone miasto Lwów
  Łukasz Bukowiecki, Muzea-preteksty. Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne wobec negatywnego dziedzictwa w Warszawie
  Prowadzenie
  : Małgorzata Pakier


  W osobistym reportażu “Wymyślone miasto Lwów” Ziemowit Szczerek opisuje miasto dobrze znane, ale zarazem tajemnicze, zmieniające się i wielowymiarowe. Trudna historia – i teraźniejszość – Lwowa jest punktem wyjścia do rozmowy o tożsamości miasta i tożsamości jego mieszkańców.

  W nagradzanej pracy „Muzea-preteksty...” Łukasz Bukowiecki bada Warszawę i to, co mogło w niej być. Zabiera nas na spacer śladami nieistniejących muzeów i opowiada o przeszłości Warszawy z punktu widzenia budynków, które unaoczniają przeżycia miasta.
  Szczerek i Bukowiecki skupiają się na miejscach na wpół legendarnych, (nie)istniejących i (nie)przekształconych w kontekście wielowarstwowego dziedzictwa: od dawnej historii polskiej czy rosyjskiej, przez II wojnę światową i komunizm, po czasy współczesne. Jak pamięć i niepamięć miasta jawią się w narracji reporterskiej, a jak opisują je narzędzia pojęciowe wypracowane przez studia kulturowe? Jak te dwa gatunki przenikają się nawzajem i dlaczego właśnie miasto to wdzięczny temat do takiego transdyscyplinarnego spotkania?


  Ziemowit Szczerek jest dziennikarzem, tłumaczem i pisarzem, autorem m.in. „Przyjdzie Mordor i nas zje”, interesuje się Europą Środkową i Wschodnią.

  Dr Łukasz Bukowiecki jest historykiem muzealnictwa, socjologiem kultury i kulturoznawcą, interesuje się ochroną dziedzictwa kulturowego, praktykami pamięci społecznej i cyrkulacją miejskich wyobrażeń.
  Dr Małgorzata Pakier kieruje działem naukowym w Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, jest współtwórczynią projektu Genealogie Pamięci i absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu.

  Read more about the project

  The series of discussions “To Understand Memory” consists of five conversations between historians and reporters. To read more  click here

  Cykl dyskusji „Zrozumieć pamięć” składa się z pięciu rozmów historyków i reporterów. Aby przeczytać więcej  kliknij tutaj

  Partners

  Organisers

  logo of ENRS

  logo of Dom Spotkań z Historią


  Partners

  logo of Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną UW


  ENRS is funded by:

  logo of PL ministry 2023 NEW LOGO
  logo of DE Ministry

  logo of HU ministry 2023 NEW LOGO
  logo of SL Ministry

  logo of RO Ministry   
  logo of EU Disclaimer