prof. Marcela Sălăgean

prof. Marcela Sălăgean

prof. Marcela Sălăgean

Jest profesorem Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Klużu-Napoka, Wydziału Historii i Filozofii, Zakładu Studiów Międzynarodowych i Historii Współczesnej. Jest autorką, współautorką i koordynatorką 15 tomów oraz kilkudziesięciu opracowań i artykułów dotyczących w szczególności tematów z dziedziny historii współczesnej oraz z dziedziny stosunków międzynarodowych.

Spośród opublikowanych książek wymienić można: Siedmiogród w grze interesów Wielkich Mocarstw (1940-1047), Kluż-Napoka, Wyd. Mega, 2013; Eugeniu Neculcea, dyplomata odnaleziony/ Eugeniu Neculcea, un diplomate retrouve, Kluż-Napoka, Instytut kultury Rumuńskiej, Ośrodek Studiów Siedmiogrodzkich, 2006; The Soviet Administration in Northern Transylvania (November 1944 – March 1945), East European Monographs, Boulder, Columbia University Press, New York, 2002