Slovenský

Grémiá

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor je najvyšším rozhodovacím grémiom ESPS. V jeho zložení sú koordinátori ESPS, ktorých menovali ministri kultúry (alebo činitelia v podobnej funkcii). Spravidla každý štát zastupuje jedna osoba, vo výnimočných prípadoch to môžu byť dve osoby, ale pri rozhodovaní, keď sa hlasuje, disponujú spolu jedným hlasom. Riadiaci výbor rozhoduje o stratégii a o projektoch, ktoré Sieť realizuje.

Poradný Výbor

Poradný Výbor je poradenským grémiom skladajúcim sa z vynikajúcich predstaviteľov sveta vedy, kultúry a politiky členských štátov ESPS i štátov, ktoré sa ešte nerozhodli pre plné členstvo v ESPS, ale sú ochotné sa zúčastňovať jej budovania. Základné úlohy Kuratória sú formulovanie sugescií týkajúcich sa obecných smerov rozvoja ESPS v rámci strednej a dlhej časovej perspektívy a reprezentovanie Siete navonok v jednotlivých štátoch Siete a na medzinárodnej aréne.

Vedecká rada

Vedecká rada je poradenským grémiom skladajúcim sa uznávaných vedcov z oblasti histórie a spoločenských vied. K hlavným úlohám vedeckej rady patrí formulovanie sugescii týkajúcich sa smerov skúmania a foriem vedeckej aktivity ESPS, recenzovanie projektov vedeckého charakteru reprezentovanie ESPS na konferenciách, kongresoch a vedeckých porád, a tiež evaluácia vedeckej činnosti ESPS.

Redakčná rada

Redakčnú radu tvoria významní historici, sociológovia a ďalší odborníci v oblasti dejín 20. storočia. Medzi jej hlavné úlohy patrí poskytovanie vedeckých a vecných expertíz pre publikácie ESPS, vydávanie stanovísk k predloženým návrhom, menovanie recenzentov, a tým zabezpečovanie zachovania najvyšších štandardov publikácií.