Gremia

Komitet wykonawczy

Komitet Sterujący jest najwyższym gremium decyzyjnym ESPS. W jego skład wchodzą nominowani przez ministrów kultury (lub ich odpowiedników) koordynatorzy ESPS. Z reguły każdy kraj reprezentowany jest przez jedną osobę, w wyjątkowych przypadkach mogą być to dwie osoby, ale przy podejmowaniu decyzji, jeśli dochodzi do głosowania, dysponują one w sumie jednym głosem. Komitet Sterujący decyduje o strategii i o projektach realizowanych przez Sieć.

Rada doradcza

Komitet Doradczy składa się z wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki z krajów członkowskich ESPS oraz krajów, które nie zdecydowały się jeszcze na pełne członkostwo w ESPS, ale są gotowe uczestniczyć w jej budowaniu. Podstawowe zadania Komitetu Doradczgo to formułowanie sugestii dotyczących ogólnych kierunków rozwoju ESPS w średniej i długiej perspektywie czasowej oraz reprezentowanie Sieci na zewnątrz, w poszczególnych krajach Sieci oraz na arenie międzynarodowej.

Rada naukowa

Rada Naukowa jest gremium doradczym, złożonym z uznanych naukowców z dziedziny historii i nauk społecznych. Do głównych zadań Rady Naukowej należy formułowanie sugestii dotyczących kierunków badań i form aktywności naukowej ESPS, recenzowanie projektów o charakterze naukowym, reprezentowanie ESPS podczas konferencji, kongresów i narad naukowych, a także ewaluacja działalności naukowej ESPS.