Gremia

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący jest najwyższym gremium decyzyjnym Sieci. W jego skład wchodzą nominowani przez ministrów kultury (lub ich odpowiedników) koordynatorzy Sieci. Z reguły każdy kraj reprezentowany jest przez jedną osobę, w wyjątkowych przypadkach mogą być to dwie osoby, ale przy podejmowaniu decyzji, jeśli dochodzi do głosowania, dysponują one w sumie jednym głosem. Komitet Sterujący decyduje o strategii i o projektach realizowanych przez Sieć.

Komitet Doradczy

Komitet Doradczy składa się z wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki z krajów członkowskich Sieci oraz krajów, które nie zdecydowały się jeszcze na pełne członkostwo w Sieci, ale są gotowe uczestniczyć w jej budowaniu. Podstawowe zadania Komitetu Doradczgo to formułowanie sugestii dotyczących ogólnych kierunków rozwoju Sieci w średniej i długiej perspektywie czasowej oraz reprezentowanie instytucji na zewnątrz, w poszczególnych krajach Sieci oraz na arenie międzynarodowej.

Rada naukowa

Rada Naukowa jest gremium doradczym, złożonym z uznanych naukowców z dziedziny historii i nauk społecznych. Do głównych zadań Rady Naukowej należy formułowanie sugestii dotyczących kierunków badań i form aktywności naukowej Sieci, recenzowanie projektów o charakterze naukowym, reprezentowanie Sieci podczas konferencji, kongresów i narad naukowych, a także ewaluacja działalności naukowej.